AVG

Privacy verklaring

Stichting Speelweek Asperen, gevestigd aan de Achterstraat 43 te Asperen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via postadres: Achterstraat 43, 4147 AA te Asperen.

Persoonsgegevens die wij via onze website en het opvolgend contact verwerken;

Stichting Speelweek Asperen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze inschrijfformulier en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bijzonderheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op www.speelweekasperen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Stichting Speelweek Asperen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw contactverzoek
  • Voor de aanvraag en afhandeling voor deelname aan sponsoring
  • Het afhandelen van uw deelname aan de speelweek
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Stichting Speelweek Asperen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar.
Reden: Tot een jaar na de aanvraag willen wij in de gelegenheid zijn om de gegevens te gebruiken voor een eventuele volgende aanvraag.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is, plus één jaar.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Speelweek Asperen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar www.speelweekasperen.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Speelweek Asperen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Speelweek Asperen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.speelweekasperen.nl

CONTACT

www.speelweekasperen.nl

info@speelweekasperen.nl